SEC (The U.S. Securities and Exchange Commission) | Słownik | CrypS.

SEC (The U.S. Securities and Exchange Commission)

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest niezależną federalną rządową agencją regulacyjną odpowiedzialną za ochronę inwestorów, utrzymanie uczciwego i prawidłowego funkcjonowania rynków umów inwestycyjnych oraz ułatwianie tworzenia kapitału.

Została ona powołana przez Kongres w 1934 roku jako pierwszy federalny organ regulacyjny rynku umów inwestycyjnych. SEC promuje pełne publiczne ujawnianie informacji, chroni inwestorów przed nieuczciwymi i manipulacyjnymi praktykami oraz monitoruje działania związane z przejęciami przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych.

SEC składa się z pięciu oddziałów i 24 biur. Ich celem jest interpretowanie i podejmowanie działań egzekwujących przepisy prawa umów inwestycyjnych, wydawanie nowych przepisów, sprawowanie nadzoru nad instytucjami zajmującymi się obrotem papierami wartościowymi oraz koordynowanie regulacji pomiędzy różnymi szczeblami władzy.

  • Wydział Finansów Korporacyjnych (Division of Corporate Finance) : Zapewnia inwestorom dostęp do istotnych informacji (tj. informacji istotnych z punktu widzenia perspektyw finansowych firmy lub ceny akcji) w celu podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
  • Wydział Egzekwowania Prawa (Division of Enforcement): Odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów SEC poprzez prowadzenie dochodzeń w sprawach oraz egzekwowanie pozwów cywilnych i postępowań administracyjnych.
  • Wydział Zarządzania Inwestycjami (Division of Investment Management): Reguluje spółki inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe oraz zarejestrowanych na szczeblu federalnym doradców inwestycyjnych.
  • Wydział Analiz Ekonomicznych i Ryzyka (Division of Economic and Risk Analysis): integruje analizę ekonomiczną oraz ryzyka, ze swoją podstawową misją.
  • Wydział Handlu i Rynków (Division of Trading and Markets) : Ustanawia i utrzymuje standardy, aby tworzyć uczciwe uporządkowane i bezpieczne rynki.