Regulamin Serwisu Informacyjnego CrypS.pl | CrypS.

Regulamin Serwisu Informacyjnego CrypS.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://cryps.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez Rev Group Sp. z o.o., zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – cryps.pl, e-mail – redakcja@cryps.pl, telefon 794 145 453 , adres korespondencyjny – Os. Dywizjonu 303 20A/5, 31-872 Kraków.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

 1. Za pośrednictwem Serwisu oferowane są następujące usługi o charakterze informacyjnym:
  1. Dane i statystyki na temat giełd kryptowalut.
  2. Oceny, opinie lub komentarze użytkowników serwisu na temat dostępnych w serwisie giełd (dalej Opracowania).
  3. Dyskusje na temat dostępnych brokerów.
  4. Wiadomości z rynków walutowych.
  5. Ostrzeżenia przed nieuczciwymi podmiotami z sektora kryptowalut.
  6. Materiały edukacyjne na temat rynku blockchain.

§ 3. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 512 MB ,
  • System operacyjny co najmniej Windows 98
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

§ 4. Odpowiedzialność administratora

 1. Żadna informacja na Serwisie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku.
 2. Informacje zawarte w obrębie Serwisu nie są również doradztwem prawnym ani finansowym.
 3. Opracowania zamieszczane w Serwisie stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego użytkowników i nie powinny być inaczej interpretowane.
 4. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Opracowań dodawanych przez Użytkowników Serwisu.
 6. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nie opublikowania Opracowania jeśli zdaniem Administratora jest ono fikcyjne, niezgodne z prawdą lub obraźliwe.
 7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza zasady odpowiedzialności obowiązujące na Serwisie.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu redakcja@crypps.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm. ).
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym i obowiązuje od 01.02.2016 r.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej.
 5. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Serwisem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.