APR a APY. Co to jest? Różnice [Crypto 101] | CrypS.

APR a APY. Co to jest? Różnice

3 min
Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
apr a apy Inwestycje

Jesteś inwestorem, który chce czerpać pasywny dochód z kryptowalut? Z całą pewnością widziałeś więc gdzieś (np. na platformach stakingowych) skróty, takie jak APR i APY. Chcesz wiedzieć co to jest, jakie mają różnice oraz wiele więcej. Wszystkie te kwestie poruszymy w poniższym przewodniku. Zapraszamy więc do lektury i zaczynamy!


Spis treści:


APR – co to jest w świecie krypto?

APR (Roczna Stopa Procentowa) to po prostu roczna nagroda (wyrażona w procentach), którą inwestorzy mogą otrzymać, np. pożyczając swoje kryptowaluty na platformach pożyczkowych lub blokując je w stakingu.

Przykładowo, jeśli APR wynosi 5%, to inwestycja w wysokości 100 dolarów przyniesie po roku zwrot w wysokości 5 dolarów. Oznacza to, że APR to po prostu procent, jaki inwestor może zarobić w ciągu roku na swojej inwestycji.

APR to regularna stopa procentowa stosowana do kwoty głównej inwestycji. Ponieważ APR jest stopą roczną, jeśli inwestycja jest utrzymywana przez krótszy okres, odsetki będą naliczane proporcjonalnie. Przykładowo, sześciomiesięczna inwestycja z APR na poziomie 5% przyniesie tylko 2,5% zysku.

Jak obliczyć roczną stopę procentową (APR)?

Oto jak obliczyć całkowitą kwotę końcową na podstawie rocznej stopy procentowej:

A = [ P x ( 1 + R x T)] 

Gdzie:

 • A = finalna kwota
 • P = początkowa inwestycja
 • R = Roczna stopa procentowa
 • T = okres inwestycji (w latach)

Przykład: Załóżmy, że posiadamy 1ETH, a roczna stopa procentowa wynosi 24%. Oznacza to, że po roku otrzymamy dodatkowe 0,24 ETH. Łącznie będzie mieć 1,24 ETH, na które składa się 1 ETH kapitału i 0,24 ETH naliczonego jako odsetki.

 • A = [ P x ( 1 + R x T)] 
 • P = 1 ETH
 • R = 24% lub 0.24
 • T = 1 rok

Tak więc:

 • A = 1 ETH ( 1 + 0,24 x 1)
 • A = 1,24 ETH

Obliczenia zmieniają się, jeśli inwestycja jest utrzymywana przez krótszy okres. Na przykład okres trzech miesięcy jest równoważny jednej czwartej roku (0,25), więc obliczenia byłyby następujące

A = [ P x ( 1 + R x T)] 

 • P = 1 ETH
 • R = 24% lub 0.24
 • T = 0,25

Tak więc:

 • A = 1 ETH ( 1 + 0,24 x 0,25)
 • A = 1,06 ETH

Trzymiesięczny okres przyniesie więc tylko 0,06 ETH ponad początkową inwestycję.

APY – co to jest w świecie krypto?

APY (Roczna Wydajność Procentowa) to sposób mierzenia ile pieniędzy można zarobić na oprocentowanym produkcie w ciągu roku.

W przeciwieństwie do APR, który uwzględnia tylko zwykłe odsetki, APY uwzględnia odsetki składane. Odsetki składane to kwota uzyskana z odsetek i zdeponowanej kwoty głównej. Dlatego APY jest bardziej opłacalny niż APR.

Inwestorzy mogą zarabiać APY, umieszczając swoje tokeny i wykorzystując yield farming do zapewnienia puli płynności. Mogą również zarabiać APY, przechowując swoje tokeny zablokowane w smart kontraktach (staking).

Aby zacząć zarabiać APY na swoich tokenach można skorzystać z giełd kryptowalut lub protokołów DeFi. Odsetki są zazwyczaj wypłacane w tej samej kryptowalucie, która została zainwestowana, ale zdarzają się przypadki, że wypłacana jest inna waluta.

Jak obliczyć roczną wydajność procentową (APY)?

Odsetki składane mogą być ustalane codziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie lub w sposób ciągły.

Obliczanie APY jest nieco bardziej skomplikowane niż APR, ponieważ odsetki są dodawane do kwoty głównej, a następnie od tej kwoty obliczane są odsetki, z uwzględnieniem liczby okresów, w których kwota jest korygowana.

Wzór na obliczanie APY wygląda następująco:

APY = (1 + r / n) n – 1

Gdzie:

 • r = liczba okresów
 • n = liczba składanych okresów

n to łączna liczba razy, w których przeliczana jest wartość inwestycji za pomocą nominalnej stopy procentowej.

Na przykład, inwestycja w wysokości 1000 tokenów jest dokonywana z oprocentowaniem składanym 10% i odsetki składane narastają codziennie. Z poniższego wyliczenia wynika, że po roku uzbiera się łącznie 1105 tokenów. W kolejnym roku powinno być ich 1 221. Zyski rosną wraz z dłuższym okresem inwestycji i wyższym oprocentowaniem.

Przy każdej aktualizacji obliczeń do kwoty składającej się z inwestycji początkowej i naliczonego zysku z odsetek należy dodać odsetki.

APR a APY: najważniejsze różnice

Główną różnicą pomiędzy APR a APY jest fakt, że APY opiera się na efekcie odsetek składanych. Oznacza to, że Twój depozyt jest jakby “reinwestowany” co pewien okres, a to oznacza, że odsetki naliczają się od coraz to większej kwoty.

Warto także zaznaczyć, że APR w tradycyjnych finansach jest częściej stosowany w przypadku odsetek od np. zaciągniętych pożyczek. A to dlatego, że zazwyczaj jest mniejsze niż APY. W przypadku depozytów i lokat, banki używają APY, aby zachęcić klientów.


APR i APY - FAQ

Co to jest APR (Annual Percentage Rate)?

APR, czyli roczna stopa procentowa, to wskaźnik wyrażający koszt kredytu lub pożyczki na przestrzeni jednego roku, uwzględniając odsetki i wszelkie opłaty. APR jest używany głównie w przypadku kredytów konsumenckich, hipotecznych i innych pożyczek, ale również kryptowalut. W protokołach DeFi (np. w stakingu) oznacza zwrot z zainwestowanych środków.

Przykład: Jeśli kredyt hipoteczny ma APR wynoszący 5%, oznacza to, że roczny koszt tego kredytu, uwzględniając odsetki i opłaty, wynosi 5% kwoty pożyczki. W kontekście kryptowalut oznacza to całkowity zwrot roczny z zainwestowanej kwoty.

Co to jest APY (Annual Percentage Yield)?

APY, czyli roczna stopa procentowa zysku, to wskaźnik pokazujący, jakie zyski można osiągnąć na inwestycji lub depozycie w ciągu roku, uwzględniając kapitalizację odsetek. APY jest używane głównie w przypadku oszczędności, lokat bankowych i innych inwestycji jak staking kryptowalut, gdzie odsetki są kapitalizowane.

Przykład: Jeśli lokata bankowa ma APY wynoszący 2% i odsetki są kapitalizowane miesięcznie, oznacza to, że inwestor otrzyma wyższy zwrot niż 2% w wyniku comiesięcznej kapitalizacji odsetek.

Jakie są główne różnice między APR a APY?

Główne różnice między APR a APY to:

 • APR uwzględnia tylko odsetki i opłaty, podczas gdy APY uwzględnia również kapitalizację odsetek.
 • APR jest używany głównie do określania kosztu kredytów i pożyczek, podczas gdy APY jest stosowane do określania potencjalnych zysków z inwestycji i depozytów.

Jak obliczyć APY na podstawie APR?

Aby obliczyć APY na podstawie APR, można użyć następującego wzoru:
APY = (1 + APR/n)^n – 1

gdzie:

 • APR to roczna stopa procentowa
 • n to liczba okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku

Przykład: Jeśli inwestycja ma APR wynoszący 4% i odsetki są kapitalizowane kwartalnie (4 razy w roku), APY można obliczyć następująco:

APY = (1 + 0,04/4)^4 – 1 ≈ 0,0406, czyli 4,06%

Jakie znaczenie mają APR i APY w kontekście kryptowalut?

W kontekście kryptowalut, zarówno APR, jak i APY są stosowane w zdecentralizowanym sektorze finansowym (DeFi) do określania potencjalnych zysków i kosztów związanych z różnymi produktami finansowymi, takimi jak pożyczki, staking czy yield farming.

Przykład 1: Jeśli platforma DeFi oferuje APR na staking wynoszący 8%, to inwestor otrzyma 8% rocznych odsetek (bez kapitalizacji) od wartości zdeponowanych tokenów.

Przykład 2: Jeśli platforma DeFi oferuje APY na yield farming wynoszący 12% z miesięczną kapitalizacją odsetek, oznacza to, że inwestor może oczekiwać wyższego zwrotu niż 12% w wyniku miesięcznej kapitalizacji odsetek.

Warto zauważyć, że w sektorze DeFi zarówno APR, jak i APY mogą być znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych produktów finansowych, ale wiążą się też z większym ryzykiem.reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.