Jak stworzyć własny token ERC-20? [Ethereum] [Crypto 101] | CrypS.

Jak stworzyć własny token ERC-20? [Ethereum]

5 min
Redaktor: Albert Czajkowski
token erc-20 tworzenie Blockchain

Wiele osób chciałoby mieć swoją kryptowalutę, lecz jest to dość ciężkie przedsięwzięcie do zrealizowania i trzeba mieć za sobą zespół deweloperów ze specjalistyczną wiedzą. Prostszym sposobem stworzenia cyfrowego aktywa jest wyemitowanie swojego tokenu, który będzie również zdecentralizowany, lecz zależny od istniejącego już blockchainu.

Tokeny są tworzone na bazie istniejących już blockchainów kryptowalutowych takich jak np. Ethereum, EOS, czy Waves. Można nimi zazwyczaj płacić za ściśle określony rodzaj usług. Takim rodzajem usług może być np. porada ekspercka czy wymiana tokenów na dobro materialne z oferty danego marketu. Tokeny również są wykorzystywane jako forma udziału w ramach “cyfrowych akcji”.

W tym poradniku pokaże jak stworzyć token w formacie ERC-20 na blockchainie Ethereum. Na podobnych zasadach funkcjonuje np. Tether (USDT) czy niegdyś Binance Coin (BNB).

Tworzymy token ERC-20 krok po kroku

Token będziemy tworzyć na maszynie wirtualnej Ethereum (w skrócie EVM – Ethereum Virtual Machine). Możemy wybrać z trzech najpopularniejszych: 

Zintegrowane środowiska programistyczne (w skrócie IDE) różnią się interfejsem i niekiedy funkcjonalnością – w niektórych trzeba dany plugin samemu napisać w formie kodu. Każdy program działający na EVM jest powszechnie nazywany „inteligentnym kontraktem” (ang. „smart contract”). Najpopularniejsze języki, w których tworzy się inteligentne kontrakty w Ethereum to Solidity i Vyper, ale istnieją także inne, będące w fazie rozwoju. Nasz pierwszy token będziemy tworzyć na platformie Remix.

Zobacz również nasz poradnik, mówiący o tym jak tworzyć tokeny ERC-721.

1) Wchodzimy na stronę – https://remix.ethereum.org i klikamy ‘+’, aby stworzyć nowy kontrakt/program na blockchainie:

remix nowy smart contract

 

2) Nazywamy nasz projekt, żeby nie pomylić go w przyszłości: i klikamy “+”, aby stworzyć nowy  smart contract (program na blockchainie):

nazwa nowego kontraktu/tokena

 

3) Zatwierdzamy “OK” i przechodzimy do pisania naszego smart contractu, który będzie tokenem:

pisanie kodu tokena

 

4) Wklejamy następujący kod (w całości) smart contractu, który odpowiada za tworzenie tokenu:

pragma solidity ^0.5.0;

// ----------------------------------------------------------------------------
// ERC Token Standard #20 Interface
// ----------------------------------------------------------------------------
contract ERC20Interface {
  function totalSupply() public view returns (uint);
  function balanceOf(address tokenOwner) public view returns (uint balance);
  function allowance(address tokenOwner, address spender) public view returns (uint remaining);
  function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success);
  function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success);
  function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success);

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint tokens);
  event Approval(address indexed tokenOwner, address indexed spender, uint tokens);
}

// ----------------------------------------------------------------------------
// Safe Math Library 
// ----------------------------------------------------------------------------
contract SafeMath {
  function safeAdd(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
    c = a + b;
    require(c >= a);
  }
  function safeSub(uint a, uint b) public pure returns (uint c) {
    require(b <= a); c = a - b; } function safeMul(uint a, uint b) public pure returns (uint c) 
    { c = a * b; require(a == 0 || c / a == b); } 
    function safeDiv(uint a, uint b) public pure returns (uint c) { require(b > 0);
    c = a / b;
  }
}


contract Token_Maurycego is ERC20Interface, SafeMath {
  string public name;
  string public symbol;
  uint8 public decimals; // 18 decimals is the strongly suggested default, avoid changing it
  
  uint256 public _totalSupply;
  
  mapping(address => uint) balances;
  mapping(address => mapping(address => uint)) allowed;
  
  /**
   * Constrctor function
   *
   * Initializes contract with initial supply tokens to the creator of the contract
   */
  constructor() public {
    name = "Maurycy Konopacki";
    symbol = "Maurycy";
    decimals = 2;
    _totalSupply = 10000;
    
    
    balances[msg.sender] = _totalSupply;
    emit Transfer(address(0), msg.sender, _totalSupply);
  }
  
  function totalSupply() public view returns (uint) {
    return _totalSupply - balances[address(0)];
  }
  
  function balanceOf(address tokenOwner) public view returns (uint balance) {
    return balances[tokenOwner];
  }
  
  function allowance(address tokenOwner, address spender) public view returns (uint remaining) {
    return allowed[tokenOwner][spender];
  }
  
  function approve(address spender, uint tokens) public returns (bool success) {
    allowed[msg.sender][spender] = tokens;
    emit Approval(msg.sender, spender, tokens);
    return true;
  }
  
  function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success) {
    balances[msg.sender] = safeSub(balances[msg.sender], tokens);
    balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
    emit Transfer(msg.sender, to, tokens);
    return true;
  }
  
  function transferFrom(address from, address to, uint tokens) public returns (bool success) {
    balances[from] = safeSub(balances[from], tokens);
    allowed[from][msg.sender] = safeSub(allowed[from][msg.sender], tokens);
    balances[to] = safeAdd(balances[to], tokens);
    emit Transfer(from, to, tokens);
    return true;
  }
}

5) W wierszu nr “35” wpisujemy nazwę naszego projektu (ta nazwa, którą wpisaliśmy na początku – punkt numer 1):

token krok

 

6) W wierszach 51-54 wpisujemy nasze parametry:

name = "Maurycy Konopacki";      <- nazwę naszego tokenu np. Tether lub Binance Coin                          
symbol = "Maurycy";             <- skrót/symbol tokenu np. USDT lub BNB            
decimals = 2;                   <- liczba do ilu miejsc po przecinku jest możliwe dzielenie naszego tokenu 
_totalSupply = 10000;           <- maksymalna ilość tokenu   
erc token krok

 

7) Kolejnym krokiem jest zainstalowanie portfela MetaMask w formie wtyczki (plugina) na naszą przeglądarkę. MetaMask to portfel obsługujący Ethereum i tokeny, które się na nim znajdują:

Po zainstalowaniu – portfel powinien się pojawić w prawym górnym rogu naszej przeglądarki:

wtyczka metamask

 

8) Po założeniu portfela wchodzimy na nasz w MetaMask zmieniamy na sieć testową “Ropsten”. Token możemy tworzyć na głównym łańcuchu Ethereum oraz na testowych, dla treningu warto potrenować na testowych sieciach.

wybieramy sieć testową

Następnie kopiujemy nasz adres portfela:

kopiujemy adres portfela

 

9) Po przekopiowaniu naszego adresu wchodzimy na kranik (faucet) – dzięki któremu uzyskamy trochę testowych ETH:

kranik testowych eth

Po kliknięciu “Send me test Ether” pojawi się potwierdzenie wysłanych testowych ETH, które wygląda identycznie jak na głównym łańcuchu ETH:

wysyłamy ethereum

 

Do “wpuszczenia” w sieć naszego tokenu potrzebujemy jedynie dwóch wtyczek na platformie Remix. Wracamy na stronę https://remix.ethereum.org/ i wchodzimy w “PLUGIN MANAGER”:

plugin manager na remix

W “search” wpisujemy:

 • Solidity compiler;
 • Deploy & run transactions;

–  aktywujemy obie wtyczki.

10) Wchodzimy w “Solidity compiler” i z listy wyszukujemy wersję numer 0.5.0+commit.1d4f565a:

wybieramy wersję kontraktu

Klikamy “Compile Token_Maurycego.sol” – oczywiście tutaj będzie nazwa Waszego projektu. Plugin sprawdza poprawność naszego smart contractu – może to potrwać do minuty przy weryfikacji kodu tokenu.

weryfikacja kodu

 

Jeśli zrobiliśmy wszystko zgodnie z poradnikiem nie powinno być żadnych błędów podczas sprawdzania naszego smart contractu.

11) Wchodzimy w “Deploy & run transactions”. Z “Environment” wybieramy “Injected Web3”. Jeśli instalowaliśmy portfel MetaMask w trakcie pracy na remix.ethereum.org, wówczas konieczne będzie odświeżenie strony i ponowne skompilowanie naszego kodu.

uruchamiamy token

 

Wirtualna maszyna ETH będzie prosiła o połączenie z naszym portfelem MetaMask:

połączenie z metamask

 

*Oczywiście jeśli zmienimy sieć na główny łańcuch to smart contract będzie tam funkcjonował:

zmiana sieci ethereum

 

Następnie przechodzimy do pluginu Deploy & Run Transaction i z trzech możliwości wybieramy nazwę, którą wpisaliśmy w 35 wierszu, u mnie jest to “Token_Maurycego – browser/Token_Maurycego.sol” oraz klikamy “Deploy”, aby nasz smart contract w formie tokenu został stworzony:

tworzymy smart contract

 

IDE poprosi nas o uiszczenie opłaty za stworzenie smart contractu w formie GAS-u (mały ułamek ETH):

uiszczamy opłatę w GAS

 

Klikamy “Potwierdź” i czekamy kilkanaście sekund na stworzenie naszego smart contractu:

czekamy na stworzenie

 

Gdy pojawi się “hash” z linkiem oznaczać to będzie, że nasz smart contract został opublikowany na blockchainie:

hash z linkiem

 

Token trafił bezpośrednio na nasz adres.

 

12) Dodawanie tokena w portfelu MetaMask. Wchodzimy w MetaMask i klikamy trzy belki w lewym górnym rogu aplikacji:

dodajemy portfel eth

 

Klikamy na samym dole “Dodaj token” następnie “Własny token”:

dalsza część dodawania tokenu

 

Kopiujemy adres contractu i wklejamy w “ADRES KONTRAKTU TOKENA” oraz klikamy “Dalej”.

widok portfela

 

MetaMask jeszcze raz spyta nas o potwierdzenie – klikamy “Dodaj tokeny”.

Gratulacje! Stworzyliście własny token, teraz możecie go wysyłać komu zechcecie:

nasze tokeny są na portfelu

 

Podsumowanie

Tokeny w formacie ERC-20 są prostym zastosowaniem smart contractu, który każdy z nas może napisać. Najczęściej tworzone są w celu zebrania funduszy na realizację projektu – czyli tzw. ICO (Initial Coin Offering). W zależności od twórców, token powinien mieć odgórnie określone zadanie: 

 • ‘użytkowe’ (utility) – dają uprawnienia w postaci np. pierwszeństwa do dóbr lub usług świadczonych przez emitenta;
 • ‘zabezpieczające’ (security) – pozwalają użytkownikom brać udział w zyskach przedsięwzięcia, dają prawo głosu utytułowanym do tokenu;
 • tokenów personalnych – reprezentują udział w zyskach generowanych przez osobę fizyczną lub umożliwiają wymianę na usługi świadczone przez emitenta.

Na stronie https://etherscan.io/tokens możemy sprawdzić aktualne statystyki związane z ilością tokenów ERC-20 (wyszczególnione są tokeny, które posiadają jakąkolwiek wartość odzwierciedloną w dolarach):

aktualne statystykireklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.