Darmowa koparka do kryptowalut? To możliwe! Złóż wniosek o dotację | CrypS.

Darmowa koparka do kryptowalut? To możliwe! Złóż wniosek o dotację

9 min
Anna Sutowicz

kopalnie kryptowalut Mining

Masz ambitny plan, a przed sobą wizję rozwoju własnego biznesu. Chcesz rozpocząć przygodę z kopaniem kryptowalut, jednak nie posiadasz wystarczających środków na zakup koparki. Okazuje się, że możesz wydobywać bitcoiny z minimalnym wkładem finansowym lub nawet bez żadnego wkładu własnego. Jak to zrobić? I jakie warunki należy spełnić? Za chwilę się dowiesz.


Plan na rozwój własnego biznesu często obarczony jest wieloma problemami już na samym starcie. Tak jest także w przypadku, kiedy chciałbyś zostać górnikiem BTC. Konieczne jest posiadanie niemałych środków, których często brakuje. Na szczęście, jest możliwość uzyskania pomocy finansowej od państwa. Tak, pomocy finansowej od państwa na kopanie kryptowalut.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na możliwość dotacji z Urzędu Pracy skierowanej do osób, które chciałyby otworzyć firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak z takiej formy pomocy finansowej nie skorzystają na przykład przyszłe spółki z.o.o. Jeżeli planujesz działać w taki sposób i nie masz wystarczających środków na uruchomienie biznesu, warto rozejrzeć się za dotacjami z Unii Europejskiej lub atrakcyjnymi kredytami firmowymi. W tym artykule zajmiemy się jednak osobami, których zamiarem jest podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej.

By móc ubiegać się o dotację na start firmy z Urzędu Pracy konieczne jest spełnienie ustalonych przez ten podmiot kryteriów. Ale… od początku.

Czym jest dotacja?

Dotacja to nieodpłatna i z reguły bezzwrotna pomoc finansowa, która najczęściej udzielana jest przez państwo. Umożliwia podmiotom zrealizowanie założonego celu. Przykładem takiego celu może być prowadzenie biznesu związanego z kopaniem kryptowalut albo innego biznesu opartego na technologii blockchain. Co do zasady, nie ma obowiązku zwrotu dotacji. Jednak istnieją od tego wyjątki. Podmiot, który ubiega się o dotacje zazwyczaj musi spełnić wstępne warunki określone przez jednostkę dysponującą środkami finansowymi. Musi również przestrzegać warunków w trakcie okresu dotacji. W przypadku ich niespełnienia, jednostka udzielająca dotacji może domagać się zwrotu pomocy finansowej.

Co ważne, dotacje udzielane są w trybie konkursowym, nie podlegają weryfikacji przed złożeniem przez np. pracowników jednostki udzielającej dotacji.

Dotacja na zakup koparki do kryptowalut

Darmowa koparka do kryptowalut? To możliwe!

Na przykład, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi od wczoraj do 29 kwietnia 2022 roku nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak nie każdy może starać się o takie dofinansowanie.

Kto może złożyć wniosek?

Ze względu na to, że jest to aktualny nabór i wiele osób będzie mogło przekonać się w czasie rzeczywistym jak złożyć wniosek o dotacje na koparkę do kryptowalut, artykuł będzie skupiał się właśnie na przykładzie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W tym wypadku o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się każda osoba bezrobotna, jeżeli spełni warunki wskazane w zasadach przyznawania środków.

Jakie są warunki dotacji na koparkę do kryptowalut?

Wniosek o dotacje na zakup koparki do kryptowalut

Takie same jak w przypadku innych działalności gospodarczych. Osobami, które posiadają uprawnienie do ubiegania się i otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej są:

 • Osoby bezrobotne, a w przypadku kiedy projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, konieczne jest także spełnienie poszczególnych kryteriów grupy docelowej, o czym będzie niżej,
 • Absolwenci klubu integracji społecznej (KIS),
 • Opiekunowie osoby niepełnosprawnej, o ile nie pozostają w zatrudnieniu lub nie wykonują innej pracy zarobkowej. Nie mogą pobierać także specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaznaczył także, że osobami uprawnionymi mogą być osoby z powyższych trzech grup pod warunkiem, że:

 • Posiadają stałe zameldowanie na terenie Krakowa lub zameldowanie czasowe, które obejmuje minimum 24 miesiące do dnia złożenia wniosku,
 • Przedłożą wniosek o przyznanie środków, który będzie kompletny i prawidłowo złożony,
 • Nie otrzymały do tej pory innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej/rolniczej, jak również na założenie albo przystąpienie do spółdzielni specjalnej,
 • Posiadają Indywidualny Plan Działania,
 • Nie został wobec nich orzeczony prawomocnym wyrokiem zakaz dostępu do środków,
 • Dołączą oświadczenie o spełnieniu łącznie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

12 miesięcy przed złożeniem wniosku…

Zostały określone również wymagania przewidziane w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Poniżej zostaną przedstawione niektóre z nich.

Wymagania 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację

Bezrobotny może ubiegać się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej m.in. pod warunkiem, że:

 • Nie odmówił przyjęcia propozycji pracy albo innej pomocy z Urzędu Pracy – bez uzasadnionej przyczyny.
 • Nie przerwał stażu, szkolenia, z własnej winy,
 • Po skierowaniu go przez Urząd Pracy podjął szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne albo inną formę pomocy wskazaną w ustawie.

W przypadku kiedy wniosek o dotacje na koparki do bitcoinów zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas to Urząd Pracy podejmuje decyzje o tym, jakie będzie źródło finansowania wniosku.

Co jeszcze musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek o dotację na koparkę kryptowalut?

Przed złożeniem wniosku czeka Cię trochę formalności i obowiązków, które powinieneś potraktować poważnie, jeżeli naprawdę interesuje Cię dofinansowanie koparki do kryptowalut. Przede wszystkim należy zapoznać się z dokumentami udostępnionymi przez Urząd Pracy. W tym przypadku z:

 • Zasadami dla osób ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • Wnioskiem o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,
 • Formularzem Informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis,
 • Wzorem wypełnienia załącznika nr 2,
 • Klauzulą dotyczącą tytułu prawnego do lokalu,
 • Formularzem oceny wniosku,
 • Indywidualnym Planem Działania.

Maksymalna wysokość dotacji z Urzędu Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje możliwość uzyskania dotacji w wysokości 30 000 złotych. Wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie to… przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jak wypełnić wniosek o dotacje na koparkę do kryptowalut?

Wymagania, które powinien spełniać wniosek określone są przez m.in. jednostkę finansującą. Takie wymagania udostępnione są na stronie internetowej poszczególnych Urzędów Pracy. Często pojawia się tam także wzór wypełnienia takiego wniosku. Wzór wypełnienia wniosku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie znajdziesz tu. Wnioski oceniane są według kryteriów wskazanych w „formularzu oceny wniosków”. Taki przykładowy formularz możesz pobrać pod tym linkiem: formularz oceny wniosku.

Wniosek o dotacje na koparkę - jak wypełnić

Jak złożyć wniosek o dotacje na koparkę do bitcoinów?

Wniosek o dotacje na koparkę do kryptowalut (czyli wniosek o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej) wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Biura Podawczego konkretnego Urzędu Pracy. W przypadku Grodzkiego Urzędu Pracy wniosek z kompletem dokumentów należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do Dziennika Podawczego, znajdującego się w pok. 119, w terminie prowadzonego naboru – do godz. 14.45. Możliwe jest również wysłanie wniosku wraz z załącznikami drogą pocztową. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku wysyłania wniosku drogą pocztową o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data, kiedy wniosek wpłynie do Urzędu Pracy, nie zaś data stempla pocztowego.

wykrzyknikUwaga! Kolejność złożenia wniosku nie ma znaczenia i nie wpływa na przyznanie środków.

Co musisz dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, które potwierdzą:

 • Twoje kwalifikacje, tutaj mogą przydać się informacje np. o odbytych szkoleniach w branży kryptowalut,
 • Twoje wykształcenie,
 • Twoje doświadczenie zawodowe, w tym wypadku, czy masz doświadczenie w branży krypto,
 • Podjęte przez Ciebie przedsięwzięcia ukierunkowane na uruchomienie działalności, np. referencje,
 • Posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą. Może być to na przykład przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt prawa własności.
Co załączyć do wniosku o dotację na koparkę do kryptowalut

Źródła finansowania dotacji

Należy przy tym zaznaczyć, że źródła finansowania dotacji są uzależnione od konkretnych jednostek. Źródła finansowania określają również podmioty, na które ukierunkowane będą konkretne pomoce. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie podaje następujące źródła finansowania dotacji:

 • Projekt PO WER –  to aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI). Zgodnie z jego założeniami grupą docelową są osoby od 18 do 29 roku życia.
 • Projekt RPO WM – dotyczy aktywizacji osób w wieku od 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII). W grupie docelowej znajdują się osoby, które należą do m.in. jednej z poniższych kategorii:
  • Osoby powyżej 50 r.ż.
  • Osoby długotrwale bezrobotne przez okres minimum 12 miesięcy,
  • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Osoby posiadające wykształcenie:
   • podstawowe,
   • gimnazjalne,
   • ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum.
  • Kobiety które nie należą do żadnej z powyższych grup (jeżeli na zaplanowanym w projekcie poziomie zostaną już zaktywizowane osoby należące do w/w grup).
 • Środki Funduszu Pracy – grupą docelową są osoby niespełniające żadnego z wyżej wskazanych kryteriów.

wykrzyknikUwaga! Od rozpatrzonego wniosku nie przysługuje odwołanie. Jak zostało wspomniane wcześniej, wnioski o dotacje na rozpoczęcie działalności, w tym dotacje na zakup koparki do kryptowalut rozpoznawane są w trybie konkursowym. Nie podlegają przed złożeniem weryfikacji, pracownicy urzędu nie mogą pomagać w ich uzupełnieniu.

Kiedy dostaniesz odpowiedź?

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że odpowiedź na wniosek o dotacje na zakup koparki do kryptowalut zostanie przesłana drogą pocztową w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku. Jednakże termin odpowiedzi może ulec przedłużeniu w przypadku, kiedy zostanie złożona duża ilość wniosków. Urząd nie informuje o wyniku rozpatrzenia wniosku drogą telefoniczną.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie – co teraz?

Urząd Pracy wymaga również zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie preferowaną formą zabezpieczenia jest weksel z poręczeniem wekslowym lub blokada rachunku bankowego.

Wniosek o dotacje na koparkę btc - weksel

Konieczne jest zabezpieczenie wekslem

Teraz musisz zmierzyć się z kolejnymi formalnościami. Każdy podmiot finansujący może mieć inne wymagania. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Jednak np. w Urzędzie Pracy w Krakowie po Twojej stronie znajduje się między innymi podpisanie weksla, deklaracji wekslowej i innych wymaganych dokumentów.

Dlaczego musi być podpisany weksel?

Zabezpiecza on podmiot finansujący przed tym, kiedy nie wywiązałbyś się z warunków umowy i jednocześnie np. pojawiłyby się trudności z dobrowolnym zwrotem dotacji.

Kto może podpisać weksel?

Zabezpieczenie z poręczeniem wekslowym powinno być podpisane przez osobę, która m.in. osiąga dochód w wysokości co najmniej 3010,00 złotych brutto np. z tytułu zatrudnienia. Zostały również określone wymagania, co do wieku poręczyciela, w tym wypadku może być to osoba do 80 roku życia. Co ważne, Twoim poręczycielem może być twój mąż lub twoja żona, pod warunkiem jednak, że posiadacie rozdzielność majątkową.

Blokada środków na rachunku bankowym

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może mieć także formę blokady środków na rachunku bankowym. Blokada obejmuje wówczas wnioskowaną kwotę + odsetki ustawowe. Taka forma zabezpieczenia nie może być ustanowiona na lokacie, nie może być także określona terminowo.

Inne formy zabezpieczenia mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów i np. zgody Dyrektora Urzędu Pracy.

Weksel i blokada rachunku jako poręczenie dotacji na koparki

Jeżeli chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z wydobywaniem kryptowalut, a nie posiadasz środków na własną koparkę lub nie chcesz ich przeznaczać na ten cel, wówczas warto rozważyć opcję dofinansowania lub pożyczki. W szczególności, kiedy nie jest potrzebny żadny wkład własny. To szansa na to, by darmowa koparka do kryptowalut stała się twoja.

wykrzyknikPowyższy artykuł ma charakter informacyjny i poglądowy. Nie stanowi porady prawnej. Jeśli masz wątpliwości, czy w Twoim wypadku możliwe jest uzyskanie dotacji na koparkę do kryptowalut, najlepiej skontaktuj się z właściwym miejscowo Urzędem Pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz. U. 2022 poz. 690.
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24.
 3. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 504.
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, Dz.U. 2017 poz. 1380.
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Document 32013R1407.
 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459.
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz. 196.
kopalnie kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.