Regulamin konkursu "Darmowy bilety na Paris Blockchain Week Summit 2022" | CrypS.

Regulamin konkursu „Darmowy bilety na Paris Blockchain Week Summit 2022”


REGULAMIN KONKURSU „Darmowy bilety na Paris Blockchain Week Summit 2022”

Z DNIA 22.02.2022

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu na platformie Facebook, którego organizatorem jest Rev Group Sp. z o.o., dane kontaktowe: adres internetowy – cryps.pl, e-mail – redakcja@cryps.pl, telefon 794 145 453, NIP: 6793191528, KRS: 0000810312, REGON: 38469251700000, adres korespondencyjny – ul. Płk. Stanisława Dąbka 8/312, 30-732 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, ale jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu. Osoby udostępniające dane mają prawo dostępu do tych danych, ich zmian i usunięcia.
 5. Konkurs nie został stworzony, administrowany, wspierany i nie jest sponsorowany przez Twitter ani Instagram.
 6. Konkurs jest prowadzony na profilach CrypS na Twitterze (https://twitter.com/CrypsP) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/cryps.pl/), (zwanymi dalej “Profile”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, a w tym nad udzielaniem informacji na temat konkursu i rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w dobrowolny sposób przystępuje do konkursu,
  3. wyraża zgodę, a także akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i akceptuje ją,
  4. zobowiązuje się, że będzie przestrzegać postanowień Regulaminu, w tym także regulaminu platform Twitter lub Instagram,
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w konkursie,
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem na portalach społecznościowych Twitter lub Instagram,
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3

Nagroda

 1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Informacja o nagrodzie będzie wskazana w treści ogłoszenia o konkursie, które zostanie opublikowane na portalach Twitter i Instagram, na Profilach CrypS.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzcy mają prawo do zrzeczenia się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny lub jakakolwiek inna nagroda.

 

§4

Miejsce, czas i zasady konkursu

 1. Konkurs zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego (dalej zwany jako: „post konkursowy“) na portalu Twitter i Instagram na Profilach Organizatora pod adresem https://twitter.com/CrypsP oraz https://www.instagram.com/cryps.pl/.
 2. Czas trwania konkursu  przewidziano na: 22.02.2022 godz. 16:00 do 02.03.2022 godz. 19:00.

§5

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 • Polubienie Profilu,
 • Polubienie postu konkursowego,
 • Udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu na Twitterze lub w relacji na Instagramie,
 • Dodanie komentarza z predykcją ceny bitcoina w USD na dzień 10.03.2022 o godzinie 12:00.
 1. Informacje o konkursie będą udostępnione na platformach Twitter i Instagram.

§6

Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do konkursu jest bezpłatny. Wymaga rejestracji na portalu Twitter lub Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu i poprawne wykonanie wszystkich zadań wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator dokonując analizy poprawności i atrakcyjności wykonania zadań opisanych w §5 ust. 1 Regulaminu przez Uczestników konkursu, a także na podstawie kryterium bliskości przewidzianej ceny BTC do stanu faktycznego na dzień 10.03.2022 o godzinie 12:00.
 4. Z nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w wiadomości prywatnej, wysłanej na Twitterze lub Instagramie w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie także umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Cryps.
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu na Profilu w wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 • adres mailowy
 1. Brak przesłania wiadomości, o której mowa w §6 ust. 7, jak również przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi albo wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 2. Przyznana w konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. §6 ust. 7.
 3. Nagroda zostanie wysłana za pomocą wiadomości email.

§7

Zakres odpowiedzialności organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazanych przez Uczestników konkursu, w tym również za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn znajdujących się po stronie Uczestnika, przede wszystkim, jeśli Uczestnik nie podał prawdziwego adresu do korespondencji albo podane dane są niepełne/nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie będzie prowadził kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w kwestii rzetelności i prawdziwości, poza działaniami związanymi z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, by wykluczyć z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z obowiązującym prawem lub Regulaminem i regulaminem Twittera lub Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalach Twitter lub Instagram (np. zawierające obraźliwe treści, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej),
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego w sposób niezgodny z zasadami Twittera lub Instagrama,
 6. c) podejmują działania wykorzystując niezgodne z zasadami Twittera lub Instagrama konta/profile osób trzecich,
 7. d) ingerują w mechanizm działania konkursu,
 8. e) tworzą fikcyjne profile na platformach Twitter i Instagram.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek i serwisów Twitter lub Instagram.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe albo stałe zablokowanie strony /aplikacji ze strony Twitter lub Instagram.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora wyłącznie przez okres, który jest niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania a także ich usuwania. Dane są podawane przez Uczestników na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie niezbędna jest rejestracja na portalu Twitter lub Instagram.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w konkursie.

§9

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie powoduje w żadnym zakresie nabycia przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Niedozwolone jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikacje oraz transmitowanie elektronicznie albo rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, jak również poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
 3. b) korzystanie z konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§10

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Reklamacje w kwestii sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w okresie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja, która zostanie zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i dokładny opis wraz z uzasadnieniem reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w terminie 30 dni. 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2022 i obowiązuje do 15.03.2022.
 2. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.